Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Øresunds Internationale Skole:1. Skolens navn og skolekode

 Skolekode:
101564
 Skolens navn:
Øresunds Internationale Skole

 

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Arne Claus Petersen

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 Dato

 Klasse

 Fag

 Fagområde

 Tilsynsførende

17-12-2020 1, 6, 8 Engelsk, Kunst, Matematik og Dansk  Humanistiske fag  Arne Claus Petersen
17-12-2020 1, 6, 8 Engelsk, Kunst, Matematik og Dansk Naturfag  Arne Claus Petersen  
17-12-2020 1, 6, 8 Engelsk, Kunst, Matematik og Dansk Praktiske/musiske fag  Arne Claus Petersen    

 

 2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

 Besøget bar præg af, at Corona bestemmelserne blev efterlevet. En blanding af tilstedeværelse og online.

 

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

 Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk.

 

3.1 Uddybning

 Skolen gør meget ud af at eleverne lærer dansk.

 

 4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

4.1 Uddybning

 Selvom der var tale om online undervisning - som kun kan være et alternativ til tilstedeværelse - var undervisningen på et højt niveau, og eleverne var engagerede.

 

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

 5.1 Uddybning

 Selvom der var tale om online undervisning - som kun kan være et alternativ til tilstedeværelse - var undervisningen på et højt niveau, og eleverne var engagerede.

 

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 Ja

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 

6.1 Uddybning 

 Inspirerende undervisning, hvor eleverne var meget engagerede.

 

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 Ja

 

7.1 Uddybning

 Prøvekaraktererne viser et flot resultat.

 

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 Ja

 

8.1 Uddybning

 Prøvekaraktererne viser et flot resultat.

 

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

 Ja

 

9.1 Uddybning

 På et højere niveau end Folkeskolen.

 

10. Fører skolen til prøve i historie?

 Ja

 

10.3 Uddybning

 

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

 Ja

 

11.1 Uddybning

 

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

 Ja

 

12.1 Uddybning

 Skolens hjemmeside, facebook, udsendte materialer i form af nyhedsbrev beskriver på en god måde den dagligdag, som foregår på skolen.
Skolen lægger meget vægt på at efterleve det danske samfund med frihed og folkestyre.

 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

 Ja

 

13.1 Uddybning

 

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder?

 Ja

 

14.1 Uddybning

 


15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

 Nej

 

15.1 Uddybning

 

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

 Ja

 

 

 16.1 Uddybning

 

 

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles interesser vedrørende skolen?

 Ja

 

17.1 Uddybning

 

 

 19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

 Ja

 

19.1 Uddybning

 

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

 Ja

 

20.1 Uddybning

 

21. Donationer

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

 Nej

 

22. Tilsynets sammenfatning

 Skoleåret 2020/2021 har været præget af Coronasituationen i Danmark og de udmeldinger, som er kommet fra Folketinget - udmyndet via UVM. Det sætter selvfølgelig sit præg på dagligdagen, at undervisningen i en lang periode er foregået online. Den form for undervisning vil altid kun være et alternativ.
Fra skolens ledelse har man brugt mange ressourcer på at få det til at gå op i en højere enhed. Det gælder såvel de perioder, hvor der har været elever til stede på skolen samtidig med online undervisningen.
Lærerne har ydet en flot indsats, og elevernes udbytte af undervisningen evalueres her til sommer i forbindelse med prøveafholdelse.
Orienteringen af elever og forældre har taget meget tid i administrationen, men orienteringen har været helt i top.
Det har krævet en del ekstra tid at orientere forældre og elever, men skolens ledelse og administration har loyalt fulgt retningslinjer og intentioner.
Øresunds internationale skole er som de andre år præget af en dygtig og effektiv ledelse, som formår at inspirere personalet til at yde en flot indsats.
Jeg har overværet klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde.
Det er min vurdering, at undervisningen tilrettelægges, ikke blot på et relevant niveau i forhold til klassetrinnet, men også, i forhold til det enkelte fag, på et højt fagligt ambitionsniveau, som er fuldt på højde med niveau i Folkeskolen.
Eleverne viser i mange sammenhænge stor interesse for skolearbejdet, og jeg møder ofte meget høj kvalitet i elevernes arbejde. Det er således mit skøn, at undervisningen ligger på et niveau, der fuldt ud står mål med undervisningen i folkeskolen – hvilket også omfatter elevernes standpunkter i fagene.
Jeg oplever en engageret ledelse, der er optaget af skolens udvikling og samtidig engagerer sig i den enkelte elevs trivsel.
Trods lærere og elevers forskellighed praktiseres et fællesskab, der hviler i den enkeltes frihed med eget ansvar.